Polityka prywatności

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych gości Fitnesshostelu i innych osób przebywających na terenie obiektu jest Restful Stays Sp. z o.o. wpisana do ewidencji przedsiębiorców, numer NIP: 8952192264 (dalej jako: „Fitnesshostel”).
Fitnesshostel przestrzega zasad bezpieczeństwa danych osobowych oraz przetwarza dane w zgodzie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (dalej jako: „RODO”).
 
Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych
⦁ realizacja umowy z gośćmi Fitnesshostel
Hotel przetwarza dane w celu zawarcia i zrealizowania umowy na usługi noclegowe.
Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (zawarcie i realizacja umowy).
⦁ zapewnienie bezpieczeństwa gości
W Fitnesshostel został zainstalowany monitoring, który zapewnia bezpieczeństwo gości i innych osób przebywających w Fitnesshostelu. Dostęp do nagrań jest ograniczony do osób odpowiedzialnych za zarządzanie Fitnesshostelem, a nagrania są zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Hotelu i podmiotów trzecich).
⦁ realizacja interesów Fitnesshostelu
Fitnesshostel przetwarza dane osobowe w celach ochrony przed roszczeniami lub dla dochodzenia roszczeń np. w przypadku nieopłaconego pobytu czy wystąpienia szkody w mieniu Fitnesshostelu.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Hotelu i podmiotów trzecich).
⦁ realizacja obowiązków prawnych
Fitnesshostel realizuje również szereg obowiązków prawnych wynikających np. z przepisów podatkowych lub rachunkowych. Realizacja tych obowiązków wiąże się z koniecznością przetwarzania danych osobowych po zakończeniu świadczenia usługi.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (realizacja obowiązków prawnych).
⦁ działania marketingowe
Fitnesshostel może podejmować działania promocyjne m.in. poprzez przesyłanie informacji marketingowej dotyczącej usług klientom. W każdym momencie przysługuje sprzeciw na otrzymywanie takich informacji.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Hotelu tj. promowanie swoich usług).
 
Okres przechowywania danych
Dane osobowe są przechowywane przez okres świadczenia usług oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, a także do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości.
⦁ Odbiorcy danych
Dostęp do danych osobowych mają upoważnieni pracownicy i współpracownicy Fitnesshostelu oraz podmioty, które świadczą usługi na rzecz obiektu. Dostęp, mogą mieć także, w przypadku wystąpienia z żądaniem lub koniecznością wyjaśnienia incydentu, organy władzy publicznej.
⦁ Obowiązek podania danych osobowych
Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do skorzystania z usług Fitnesshostelu. Wymagamy podania następujących danych: Imię, nazwisko, seria i numer dowodu tożsamości/PESEL, a także dane kontaktowe jak numer telefonu oraz email – do celów związanych z obsługą rezerwacji, a także ilość osób, data pobytu, rodzaj pokoju oraz usługi dodatkowe.
⦁ Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
Osobom, których dane przetwarza Fitnesshostel przysługuje prawo do:
⦁ dostępu do danych,
⦁ wycofania zgody, jeśli Fitnesshostel przetwarza dane osobowe w oparciu o zgodę;
⦁ żądania sprostowania danych osobowych,
⦁ sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
⦁ żądania usunięcia danych osobowych,
⦁ żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
⦁ przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego,
⦁ wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Napisz do nas